Partner Print Szoftver Stúdió Kkt.

Partner-Print Szoftver Stúdió Kkt

1145. Budapest Szugló u 59.
Tel: 06 20 3988893
E-Mail: ppsoft@ppsoft.hu
 
     

A NEESIR műszernyilvántartó program

A cikk szerzője Radnai Rudolf (MTA-MMSZ Kft.), így minden jog tulajdonosa. A honlapon történő megjelentetés a tudtával és engedélyével történt.

A pakisztáni Ministry of Science and Technology (Tudomány és Technológia Minisztérium) felismerte, hogy a műszerügyi szolgáltatások fejlesztése alapveto fontosságú feladat. Ezért az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetén keresztül kérte az MTA-MMSZ közreműködését a műszerügyi szolgáltatásainak fejlesztéséhez.

A projekt első fázisában 1997 szeptember/októberében került sor az MTA-MMSZ szakértőinek első kiutazására a projekt színhelyére, Islamabad-ba. Erről a Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények előző, 61.-ik számában számoltunk be. A kiküldetés során fel kellett mérnünk, hogy milyen a műszerügyi szolgáltatások általános állapota, hogyan célszerű az átfogó fejlesztési tevékenységet indítani, mit vár el a pakisztáni fél a műszernyilvántartástól, és milyen speciális szempontokra kell figyelmet fordítanunk az adatgyűjtés folyamatának tervezése során.

A projekt egyik feladata számítógépes műszer nyilvántartási rendszer létrehozása volt Pakisztán-ban. A NEESIR (National Electronic Equipment and Scientific Instruments Register) a későbbi komplex műszerügyi fejlesztési program egyik fontos elemeként került kidolgozásra, az MTA-MMSZ tapasztalataira alapozva, figyelembe véve természetesen az igen sajátos pakisztáni körülményeket.

A felmérésre korlátozott idő állt rendelkezésünkre, ezért hazai tapasztalatainkra építve (lásd a cikk végén található tájékoztatót) a kiküldetésre való felkészülés során konkrét javaslatokat dolgoztunk ki a műszernyilvántartó rendszer felépítésére, az adatformátumokra, az inputokra és az outputokra, amelyek a felhasználó szempontjából a rendszer legfontosabb elemei. Megterveztük és elkészítettük például a műszerek bejelentésére szolgáló jelentőlapokat (Registration Forms), és a jelentőlapok kitöltését segítő útmutatót. Ezek az előkészületek döntő fontosságúnak bizonyultak a későbbiekben. Lehetőséget adtak arra, hogy a pakisztáni szakemberek valóban a helyi sajátosságokra összpontosítsanak igényeik megfogalmazásakor. A műszergazdálkodás területén sajátos körülmények uralkodnak Pakisztánban. Egyszerre van jelen a túlzott költekezés és sok esetben az ésszerűtlen, anyagi károkat okozó takarékosság. Jellemző például, hogy a műszerek beszerzésekor kevés figyelmet fordítanak az üzembe helyezést vagy a javítást/karbantartást ellátó szervizek meglétére. Visszaélve ezzel a szemlélettel a külföldi műszergyárak nem létesítenek javító/karbantartó képviseleteket, nem tartanak műszereik kezelésére, használatára vonatkozó oktatásokat az országban. Ennek az a következménye, hogy rendkívül sok meghibásodott műszer található az egyes cégeknél és intézményeknél. Ez volt az oka annak is, hogy az adatbázisban nyilvántartott információk közé fel kellett venni az állapot (működő képes vagy hibás) adatot is.

A nyilvántartó program kidolgozása

A pakisztáni partnerrel végzett egyeztetések során kialakult a NEESIR kidolgozásához szükséges feltételrendszer, amely alapján elvégezhettük az adatbázis-kezelő program kidolgozását. A programfejlesztést külső partner, az OMNY (Országos Műszernyilvántartás) programfejlesztését végző PARTNER-PRINT GMK segítségével végeztük.

A szükséges kimenő adatokból kiindulva határoztuk meg a bemenő- és tárolandó adatokat és azok szerkezetét. Az adatbázisban tárolt legfontosabb adatok: a műszer neve, típus jele, a gyártó cég neve, származási országa, a műszer állapota, az üzemeltető intézmény neve és címe, a műszerfelelős neve, a műszer gyártási- és leltári száma, beszerzésének dátuma, beszerzési értéke, és felhasználási területe.

Mint minden más adatbázis a NEESIR is rekordok szervezett gyűjteménye. A rekordok, mint például a tulajdonos rekord mezőkből állnak (1. ábra).

A NEESIR Tulajdonos rekordjának felépítése

1.ábra. A NEESIR Tulajdonos rekordjának felépítése

A mezők adatot vagy kódot tartalmaznak. Adatmező például a tulajdonos rekord esetében a cég elnevezését vagy a kapcsolatot tartó személy (contact person) nevét rögzítő 33 karakter hosszúságú mező. A NEESIR-ben a különböző rekordok adott hierarchia szerint, kódokkal kapcsolódnak egymáshoz. A rendszer rekord szerkezetét a 2. ábra mutatja.

A NEESIR rekord-szerkezete

2. ábra. A NEESIR rekord-szerkezete

Az ábrán felülről lefelé haladva nő a rekordok összetettsége, a legösszetettebb rekord az un. műszer rekord, amelyben kódok formájában valamennyi egyéb rekord-típus képviselve van. A szigorúan kötött hierarchia egyúttal meghatározza az új adatok betöltésének sorrendjét, valamint az esetleges törlések sorrendjét is. Például nem vihető be az adatbázisba egy olyan műszer, amelynek gyártó cége még nem szerepel az adatok között. A műszer bevitelét megelőzően tehát be kell vinni a gyártót az adatbázisba. Törlésnél fordított a sorrend, csak akkor törölhető egy gyártó az adatbázisból, ha előzőleg az összes kapcsolódó műszert töröltük. A fenti rekord-szerkezeten alapuló tárolási mód rendkívül jó helykihasználást és teljesen egységes adattartalmat biztosít. Például egy adott tulajdonos cég adatait egyetlen rekordban tároljuk, és a cég valamennyi bejelentett műszere egy kóddal kapcsolódik ehhez a rekordhoz. Ha változás áll be a tulajdonos adataiban, például változik a kapcsolattartó személy, a nevet egyetlen rekordban kell csupán módosítanunk, ezzel a cég bármely műszerét lekérdezve a helyes adat jelenik meg az ernyőn.

A 2. ábrán láthatóan a NEESIR adatbázisban 10 különböző rekord típus van. Ezek bevitele, törlése vagy módosítása egy-egy önálló menüpontban történik. Ezek a menüpontok egységes felépítésű, jól áttekinthető ablakokat kezelnek. Valamennyi ablakban azonos felépítésű parancssor található, az egyes parancsokkal kezdeményezhetők az elvégezni kívánt műveletek. A rekordok sorrendje például az Order parancssal állítható be. Név ABC vagy kódsorrend között lehet választani. Egy adott rekord keresése a Find parancssal indítható, név ABC sorrend esetén elegendő a név első néhány karakterét megadni a keresés indításához. Valamennyi rekord menüpontjában megtalálható a Browse parancs, amely új ablakot kapcsol soronkénti rekord kijelzéssel, a gyors áttekintés érdekében. A Mod parancssal kezdeményezhető módosítás csak a rekordok adatmezőire vonatkozik a rekordok azonosítására szolgáló kódok nem módosíthatók.

A kódok egy része többszintű. A nyilvántartás szakmai szempontból egyik legfontosabb és legértékesebb eleme a műszerosztályozásra vonatkozó "mit mér" elvre épülő, háromszintes, fa-struktúrájú kódrendszer. Az első szint műszer főcsoportokat azonosít, pl. Akusztikai műszerek, a második szint egy finomabb aláosztást képvisel pl. Hangforrások. A harmadik szinthez tartozik a legrészletesebb besorolás, pl. Ultrahangos oszcillátorok. A következő részlet az angol nyelvű műszer-osztályozásból az akusztikai berendezések osztályait mutatja be:

04 ACOUSTICAL INSTRUMENTS
0401 SOUND SOURCES
040101 ACOUSTIC OSCILLATORS,SOUND SOURCES
040102 ULTRASONIC OSCILLATORS
0402 INSTRUMENTS FOR ACOUSTIC MEASUREMENTS
040201 MICROPHONES, MEASURING
040202 SOUND & NOISE LEVEL METERS
040203 SOUND LEVEL METERS (PULSE)
040204 NOISE DOSE METERS
040205 SOUND & NOISE MEASURING SETS

Ez a többszintű osztályozási rendszer megkönnyíti az eligazodást adott műszerfajták keresésekor. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy lekérdezéskor különböző szintű osztályozási kódot előírva feltételként bővíthető ill. szűkíthető a lekérdezési kör.

A NEESIR egyéb kódjai is összetett kódok. Például a gyártó kód tartalmazza a gyártó cég országkódját is, a műszer lelőhelyét azonosító város kód tartalmazza a megye kódot is stb.

A pakisztáni partner kérésére bizonyos kódrendszerekből (pl. osztályozási rendszer, gyártó kódrendszer) kiinduló alapkészletet adtunk át a rendszerrel együtt, természetesen ezeket is angol nyelven. Ezek az alapkészletek nagymértékben megkönnyítik a kezdeti adatbetöltést és a későbbiekben is referenciaként szolgálnak majd. A gyártó cégek nevét és országát tartalmazó kódrendszer alapkészletének megadásához megfelelő módszerrel kiválogattuk a saját adatbázisunkból a Pakisztán-ban beszállítóként számba jöhető külföldi cégeket és ezek adatait betöltöttük a NEESIR-be.

Az 1997 szeptemberi helyszíni felmérés során a pakisztáni fél elkészítette, és lemezen átadta a területi (tartományi és város) kódrendszereket valamint az ún. felügyeleti kódrendszert, így azokat a NEESIR-be beépíthettük.

A 2000 év probléma

A NEESIR tervezésekor gondot fordítottunk az ún. 2000 év probléma megoldására. Ennek a problémának több összetevője van. Egyrészt a hagyományos rendszerekben az évszám leírása két számjeggyel történik. A 00 évszámot ezek a rendszerek 1900-nak értelmezik 2000 helyett. Problémát jelenthet az is, hogy 2000 szökőév lesz. A Gergely-naptár szerint egy év akkor szökőév, ha számjegye néggyel osztható, hacsak nem 100-al is osztható, kivéve a 400-al is oszthatókat. Ha a számítógépes rendszerben használt algoritmus nem veszi figyelembe az utóbbi kitételt, akkor a 2000 évet a rendszer nem szökőévként értelmezi. A NEESIR-ben az évszám leírás 4 jeggyel történik és a szökőéveket helyes algoritmus számlálja.

A NEESIR adatainak biztonsága

A NEESIR tervezése során elsőrendű szempont volt az adatbiztonság. Egy összetett adatbázis esetében az adatbiztonságnak több összetevője van. Az adatbiztonság elsődleges eleme az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása a NEESIR jelszóval védett a jogosulatlan használat ellen. A számítógép hardver elemeinek meghibásodása vagy a hálózati feszültség zavarai adatvesztést eredményezhetnek. Ez ellen megfelelő időnkénti mentéssel védekezhetünk. A mentés tőmörített alakban történik floppy-lemezre. A mentett állományról az adatbázis mentéskori állapota visszaállítható.

Az adatbiztonság fontos része az új adatok helyességének ellenőrzése. Minden rekordnak saját adatbeviteli ablaka van, amelyben egyértelmű jelölés azonosítja a mezőket és azok hosszúságát. A bevitt adatok helyességét a program önműködően ellenőrzi. Ez a megoldás biztosítja, hogy numerikus mezők valóban numerikus adatot tartalmazzanak. Ezen túlmenően a program azt is ellenőrzi, hogy a numerikus adatok a megfelelő tartományba esnek-e. Ha hibás adatot akarunk a gépbe vinni, hangjelzéssel kisérve egyértelmű hibaüzenetek jelennek meg az ernyőn, amelyek a hiba jellegéről is felvilágosítást adnak, pl.:

Invalid Owner Code !

Az adatbiztonságot szolgálja, hogy a különböző rekordok csak egy ellenőrző kérdésre adott válasz után törölhetők a rendszerből (3. ábra).

Rekord törlésének megerősítése a NEESIR-ben

3. ábra. Rekord törlésének megerősítése a NEESIR-ben

Fontos része az adatbiztonságnak, hogy a program valamennyi törlést és törléssel járó változtatást automatikusan végzett nyomtatással dokumentál.

A műszernyilvántartás használatáról

A NEESIR használatához nincs szükség speciális számítógépes ismeretekre. A NEESIR kezelését a felhasználók a részletes, elméleti ismereteket és valamennyi menüpont használatát leíró Reference Manual-ból sajátíthatják el. Ezt a kézikönyvet elektronikus formában a programba is beépítettük. Az információs rendszerből néhány másodperc alatt készíthető lista egy adott műszertípus vagy műszercsalád országon belüli lelőhelyeiről. Lekérdezhetők az adatok gyártó cég, beszerzési időpont, országon belüli területi elhelyezkedés és érték szerint is, ezek a feltételek lekérdezéskor egyedileg vagy kombinálva is alkalmazhatók. A műszernyilvántartást kezelő szakemberek feladata, hogy a lekérdezési lehetőségek pontos ismeretében a kéréseket megfelelő formában továbbítsák a számítógéphez. A kérdés és az adatkinyerés mindössze néhány percet vesz igénybe, tehát akár egy telefonhívásra is azonnali válasz adható. A listák nyomtatás előtt a képernyőn megtekinthetők.

Az egyedi lekérdezéseken kívül statisztikai lekérdezések is lehetségesek. Ezeknél a lekérdezéseknél egy feltétel-ablakban definiálhat a felhasználó megfelelő határértékeket, pl. év- vagy érték határokat. Ilyen lekérdezésekre az alábbiakban mutatunk be néhány példát, a NEESIR próba adatbázis adataiból:

Műszerek darabszáma és ár-összege megadott beszerzési év tartományokban:

02/11/1997

 
  Total price and total number of instruments in year ranges

    Year ranges Total Price Total number  
        - 1980 11,555 000RPS 2  
    1981 - 1985 2,000 000RPS 1  
    1986 - 1990 9 000RPS 1  
    1991 - 1995 333 000RPS 1  
    1996 -      2,200 000RPS 3  
     --------------------------------------------------------------------
  16,097 000RPS 3  


Műszerek darabszáma és ár-összege megadott értékhatár tartományokban:

02/11/1997

 
  Total price and total number of instruments in price ranges

    Price ranges Total Price Total number  
    100 000RPS -   500 000RPS 977 000RPS 3  
    501 000RPS -  1000 000RPS 0 000RPS 0  
    1001 000RPS -  5000 000RPS 4,000 000RPS 3  
    5001 000RPS - 99999 000RPS 11,111 000RPS 1  
     --------------------------------------------------------------------------
  16,088 000RPS 7  


A műszerosztályokhoz tartozó műszerek darabszáma és ár-összege:

Date: 10/11/1997

Page No:1
TOTAL PRICE AND TOTAL NUMBER of INSTRUMENTS IN CLASSES

Code C l a s s Total Price 000RPS Total No.
010101 TIME MEASURING INSTRUMENTS  3,000 2
100201 COMPUTERS 13,097 6
-----------------------------------------------------------------------------
T O T A L 16,097 8

A NEESIR kimenő adatai nemcsak külső felhasználásra készülnek, egy részük a belső adminisztrációt hivatott megkönnyíteni. Ez utóbbiak közé tartozik az alább látható ún. Owner's worksheet (Tulajdonos lista), amely a bejelentések feldolgozását könnyíti meg.

Date: 02/11/1997 Owner's Worksheet Page No:1
Owner's data Forms sent out received registration
date date Notices date number
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
00001  01  01
NATIONAL INSTITUTE OF ELECTRONICS
  A.M. SOMROO
PLOT NO.17, SECTOR H-9, BOX 1406
ISLAMABAD
(51)448436
(51)448451
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
00002  01  01
NATIONAL INSTITUTE OF SILICON TECHNOLOGY
  K. N. AHMAD
25, STREET 6, SECTOR H-9
ISLAMABAD
(51)448470-71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Fellowship-training Budapesten

A projekt eredeti ütemtervének megfelelően az Islamad-i felmérést követően került sor egy pakisztáni szakember betanítására Budapesten. A trainingre 1998 áprilisában került sor. A Budapestre érkező szakember mintegy négy hetes programját úgy állítottuk össze, hogy abban az elméleti és gyakorlati képzés megfelelő arányban szerepeljen. A NEESIR-el kapcsolatos oktatást megelőzően, azt előkészítendő PC felhasználói képzést kapott a betanuló szakember. Ezt követte a NEESIR felépítésének és működésének ismertetése majd a tényleges adatok betöltésére és egyedi/statisztikai adatok lekérdezésére kiterjedő gyakorlati oktatás. Ez utóbbi során a betanulónak alkalma volt a NEESIR valamennyi menüpontját használni, és összefüggéseiben megismerni a rendszer adminisztrációs folyamatait. Fontos része volt a képzésnek a műszernyilvántartás felhasználási lehetőségeinek áttekintése, és ezzel kapcsolatban az MTA-MMSZ szaktanácsadási munkájának bemutatása.

NEESIR bemutatók

Felismerve a tényt, hogy a műszernyilvántartás hasznosságáról legeredményesebben szakmai bemutatókon győződhetnek meg a pakisztáni szakemberek, több számítógépes demonstrációt tartottunk hazautazásunk előtt Islamabad-ban. Bemutattuk a NEESIR működését egy magántulajdonban lévő elektronikai nagyvállalat menedzsmentjének és multimédia demonstrációs vetítést tartottunk nagy létszámú szakember gárdának a NIE (National Institute of Electronics) előadó termében. Az utóbbi bemutató célja az volt, hogy felhívja a felsőszintű vezetők és a műszergazdálkodás területén dolgozó szakemberek figyelmét az új adatbázisra. Ezen a bemutatón először egy MS PowerPoint szoftverrel készített 23 képes slide-show-val mutattunk be a hallgatóságnak a NEESIR fő jellemzőit, majd futtatva a NEESIR programot a lekérdező rendszerre koncentrálva bemutattuk annak működését (4. és 5. ábra).

A projekt további élete

A NEESIR sorsa nem ér véget a projekt befejezésével, sőt tulajdonképpen most indul az önálló munka. A műszernyilvántartás kezelését végző szakemberek egyik feladata az adatgyűjtés megszervezése és beindítása. Feladataik közé tartozik a bejelentőkkel való szoros kapcsolattartás, a beérkezett bejelentések szakmai ellenőrzése, kódolása. Ezt követően tölthetők az adatbázisba az addig jelentőlapokon gyűjtött adatok és indulhat meg a rendszer üzemszerű használata. Egy másik feladat ezzel kapcsolatban a felhasználói kör kiépítése. A pakisztáni körülmények között sem egyszerű feladat a célként megfogalmazott önfenntartó üzemelés megvalósítása. Tapasztalataink szerint igen nagy az érdeklődés a nyilvántartás iránt. Több intézmény, többek között magántulajdonban lévő vállalatok, jelezték, hogy hajlandó anyagi támogatást nyújtani a rendszer fenntartásához.

Köszönetnyilvánítás

A projekt helyszínén végzett munkánk során értékes támogatást kaptunk az UNIDO Islamabad-i irodájának munkatársaitól, és Barabás János nagykövet úrtól. A projekt előkészítése, az adatbázis tervezés és a NEESIR Reference Manual megírása során külső szakértőnk Chris Taylor úr, az IAEA nyugalmazott munkatársa támogatta tevékenységünket. Közreműködésüket ezúton is szeretnénk megköszönni.

Az Országos Műszernyilvántartásról

Az MTA-MMSZ által kifejlesztett számítógépes műszernyilvántartás képezte az alapját a projekt megvalósítása során elkészített NEESIR rendszernek. Magyarországon 1960 óta van Országos Műszernyilvántartás az MTA-MMSZ-nél. A nyilvántartás először karton-rendszerű volt, majd 1975-ben számítógépre került. Az adatgyűjtés 1976 és 1991 között a Központi Statisztikai Hivatal jóváhagyásával, annak egységes statisztikai rendszerébe építve történt, rendszeres félévenkénti bekérés alapján. A gazdasági dereguláció során 1991. január 1-i hatállyal megszűnt a bejelentési kötelezettség, azóta a bejelentés önkéntes alapon történik, évente egy alkalommal. Az érdekeltséget az adja, hogy bejelentőink részére ingyen vagy jelentős kedvezménnyel adunk információt az adatbázisból, illetve műszerbeszerzési szaktanácsot az adatbázisra támaszkodva. Ez az adatbank jelenleg több tízezer nagy értékű műszer adatait tartalmazza, ezek összértéke mintegy 30 milliárd forint. Jól jellemzi az adatállomány szakmai értékét az a kiragadott tény, hogy abban 150 elektronmikroszkóp, 108 tömegspektrométer és 42 magmágneses rezonanciás spektrométer (NMR) is szerepel. A bejelentés alsó értékhatára jelenleg 500 E Ft bruttó műszerérték. A saját műszereikről adatot szolgáltató intézmények ingyen vagy nagy kigyűjtések esetén igen kedvező áron kapnak információt a rendszerből. Nem jelentő intézményeknek az adatokért fizetni kell. Műszerek hazai lelőhelye iránt érdeklődők a 203-4282 telefonon kaphatnak felvilágosítást vagy tájékoztatást a részletekről.

Irodalom

Radnai Rudolf: Műszerügyi projekt Pakisztánban. MM Közlemények 34. évfolyam, 61. szám. 3-7 oldal

Radnai Rudolf: Nagyértékű műszerek számítógépes nyilvántartása. MM Közlemények 30. évfolyam, 54. szám, 33-36 oldal

Radnai Rudolf: A szaktanácsadási munka új eszközei. MM Közlemények 28. évfolyam, 51. szám, 21-25 oldal

Ábraaláírások

  1. ábra. A NEESIR Tulajdonos rekordjának felépítése
  2. ábra. A NEESIR rekord-szerkezete
  3. ábra. Rekord törlésének megerősítése a NEESIR-ben
  4. ábra. A NEESIR használatát bemutató multimédia demonstrációs vetítés Islamabad-ban a National Institute of Electronics előadótermében
  5. ábra. A NEESIR bemutatás résztvevői
 
Copyright © 2007, Partner-Print Szoftver Studio Kkt. Minden jog fenntartva.
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!